preloader

Споживчий кредит

Оформлення нових кредитів тимчасово призупинено

Важлива інформація

Способи погашення

Більше немає потреби перетворювати погашення кредиту на цілий ритуал, який віднімає час. Ти можеш вносити платежі практично будь-де та будь-яким зручним тобі способом. Головне — роби це вчасно.

Канали погашення

Дострокове розірвання договору

Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості.

Будь-які неустойки в разі дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються.

Відмова від кредиту

Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно з п. 2.22 Додатку № 5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк»:

«2.22. У разі відкликання Позичальником своєї згоди на укладення Угоди протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно з чинним законодавством України Позичальник зобов’язаний протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Угоди повернути Банку суму Готівкового/Споживчого кредиту та сплатити за користування ним відсотки, нараховані Банком з дати надання Позичальнику Готівкового/Споживчого кредиту до дати повної сплати заборгованості за Угодою.

При цьому Сторони домовляються, що у разі повернення Позичальником товару згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» та повернення у зв’язку з цим Продавцем грошових коштів, отриманих в якості оплати вартості товару, Позичальник погоджується з тим, що повернення Продавцем грошових коштів здійснюється в сумі, що може складатися з суми грошових коштів, сплачених Позичальником Продавцю в якості часткового (авансового) внеску за товар (в разі його наявності), а також грошових коштів, що отримані Продавцем згідно з умовами Угоди шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Рахунок.

Після повної сплати Позичальником заборгованості за Угодою залишок грошових коштів (у разі його наявності) Банк повертає Позичальнику за його вимогою. У разі настання обставин, передбачених цим пунктом, та розірвання Угоди Банк повертає Позичальнику сплачену ним Комісійну винагороду за надання Кредиту у разі, якщо сплата такої комісійної винагороди передбачена умовами Угоди. Підписанням цього Договору Позичальник уповноважує Банк здійснити повернення комісійної винагороди за надання Кредиту шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на Рахунок. 

Сторони дійшли згоди про те, що надання Позичальником повідомлення про відкликання своєї згоди на укладення Угоди можливе зокрема із використанням Системи з підписанням такої заяви Електронним підписом чи Електронно-цифровим підписом Позичальника».

Документи

Акцепт на укладанання угоди про надання споживчого кредиту
Інформація про суттєві характеристики послуги з надання споживчих кредитів
Калькулятор розрахунку загальної вартості кредиту
Оферта про укладання угоди про надання споживчого кредиту
Інформаційне повідомлення про передачу персональних даних
Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- отримання кредиту передбачає виникнення в Позичальника витрат у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, зокрема і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- мінімальний строк дії договору не застосовується;

- Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання згідно з п. 2.22 Додатку №5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк», повернувши отриманий кредит у повному обсязі й сплативши проценти за весь строк користування ним протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки в разі дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- у разі укладення кредитного договору із застосуванням фіксованої за типом процентної ставки зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту;

- у разі оформлення кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.