Правила проведення акції

«Отримай більше»

1. ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ, ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У цих Правилах, якщо інше не зазначено в окремих положеннях цих Правил, застосовуються терміни, які мають наступне значення:

1.1. «Акція» - маркетинговий захід під назвою «Отримай більше», що проводиться згідно умов цих Правил.

1.2. «Банк» — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»

1.3. «Бонус» — умовна одиниця, яка нараховується Банком Учаснику Акції при здійсненні ним операцій з використанням картки/-ок (відповідно до Додатку 1 Правил програми «Cash’U CLUB»), і визначає обсяг прав Учасника на отримання заохочень відповідно до Правил програми «Cash’U CLUB».

1.4. «Бонусний рахунок» — обліковий запис учасника Програми «Cash’U CLUB» в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про Учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) Учасником Бонусів, а також про поточний бонусний баланс (залишок бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, що нараховуються Банком за результатами операцій з дебетними/кредитними картками (відповідно до Додатку 1 Правил програми «Cash’U CLUB») одного Учасника, емітованими Банком (включаючи картки, що випущено на ім'я третіх осіб), враховуються на одному Бонусному рахунку.

1.5. «Держатель картки» – фізична особа (резидент / нерезидент) (відповідно до умов продукту) на чиє ім’я згідно з Договором БО відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов карткового продукту).

1.6. «Договір банківського обслуговування (Договір БО)» — Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «АЛЬФА-БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

1.7. «Картка» - електронний платіжний засіб — міжнародна Платіжна Картка Visa чи MasterCard, випущена Банком Держателю, за допомогою якої Клієнт здійснює операції по Рахунку на умовах, визначених Договором, в тому числі за рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної кредитної лінії.

1.8. «Клієнт» — фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

1.9. «Контакт центр «Альфа-Банк»» — система програмних комплексів Банку, що дозволяє Клієнту за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора — працівника Банку дистанційно отримувати довідкову інформацію про банківські послуги, що надаються Банком в рамках банківського обслуговування, проводити операції, а також відключати / підключати послуги, передбачені Договором БО, повідомляти всю доступну для Клієнта інформацію по Програмі «Cash’U CLUB» та Акції.

1.10. «Мобільний додаток "Sense SuperApp"» - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android і дозволяє Учаснику переглядати інформацію по бонусному рахунку та здійснювати обмін бонусів на заохочення. Мобільний додаток "Sense SuperApp" можна встановити/ завантажити на мобільний пристрій з «App Store» або «Google Play». Мобільний додаток "Sense SuperApp" постійно покращується і його необхідно періодично оновлювати до останньої версії.

1.11. «Кешбек — це нарахування у бонусному еквіваленті відсотку від суми здійсненої операції з оплати товару чи послуги з використанням Картки в порядку та на умовах, визначених Програмою «Cash’U CLUB».

1.12. «Нарахування бонусів» — процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника з підстав, передбачених у Правилах програми «Cash'U CLUB»).

1.13. «Операція» (транзакція) — операція зі здійснення розрахунків в безготівковій формі за допомогою Картки/реквізитів Картки (у т.ч. Токена), у тому числі, в торгово – сервісних підприємствах по всьому світу (за винятком операцій, зазначених у п.3.7. Правил програми «Cash’U CLUB»), по яким нараховуються бонуси у відповідності до Правил Акції та Правил програми «Cash’U CLUB».

1.14. «Організатор» - особа, що організовує проведення Акції та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.15. «Партнер» - особа, що згідно умов договору про співробітництво між Організатором та Партнером надає Банку винагороду за транзакції здійсненні клієнтом Банку в своїй торгівельній мережі та виконує інші покладені на неї цими Правилами функції.

1.16. «Правила бонусної Програми винагород Банку» (далі Правила програми «Cash'U CLUB») — документ, що визначає умови і порядок участі клієнтів в Програмі «Cash’U CLUB», розміщений у відкритому доступі у розділі «Cash’U CLUB» в мобільному додатку "Sense SuperApp" та/або на сайті Банку та/або на сайті Програми «Cash’U CLUB».

1.17. «Правила/Правила Акції» — документ, що визначає умови і порядок участі Клієнтів в Акції, розміщений у відкритому доступі у розділі «Акції» в мобільному додатку "Sense SuperApp" та/або на сайті Банку та/або на сайті Програми «Cash’U CLUB».

1.18. «Програма винагород Банку» (далі — Програма «Cash’U CLUB») — бонусна Програма, яка побудована на системі накопичення і використання Бонусів. Програма реалізується під управлінням Банком та спрямована на зростання транзакційної активності та лояльності Учасників.

1.19. «Територія проведення Акції» - територія, на якій діють умови Акції та/або акційної пропозиції.

1.20. «Система МАБ» (далі My Alfa-Bank) - програмно-апаратний комплекс Банку, який забезпечує дистанційне обслуговування його клієнтів, в тому числі дистанційне розпорядження їх рахунками та надання ним інформаційних послуг за допомогою Інтернет-каналів зв’язку. Складовою частиною Системи МАБ є мобільний додаток "Sense SuperApp", призначений для смартфонів/планшетів/інших мобільних пристроїв під керівництвом операційної системи Android або IOS.

1.21. «Строк проведення акції» - час, з якого діють умови акційної пропозиції, що зазначені у цих Правилах, та тривалість дії.

1.22. «Учасник Акції» - фізична особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в Розділі 3 цих Правил, належним чином виконала всі Умови участі в Акції, зазначені в Розділі 4 даних Правил, та дотримується Правил програми «Cash’U CLUB».

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ, ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОКИ (ТРИВАЛІСТЬ) ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Організатором Акції є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» - юридична особа, створена та зареєстрована згідно законодавства України, код ЄДРПОУ 23494714, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ІПН 234947126659, тел. +38 044 496 33 50, ліцензія Національного Банку України № 61 від «05» жовтня 2011 року.

2.2. Партнером Акції є юридична особа, що зазначена в Додатку 1 даних Правил.

2.3. Строк проведення Акції – з «01» березня 2019 року та до моменту припинення Акції Організатором з відповідним інформуванням клієнтів згідно Розділу 6 Правил Акції.

2.4. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (згідно Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. №1085-р (зі змінами та доповненнями). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Партнера гарантувати належне проведення Акції.

2.5. В Акції приймають участь особи, які відповідають усім вимогам та умовам Акції.

3. УЧАСТЬ У АКЦІЇ

3.1. Акційні умови автоматично поширюються на клієнтів АТ «АЛЬФА-БАНК», які в сукупності відповідають наступним умовам:

• є громадянами України;

• проживають на території України та досягли повноліття (18 років);

• мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або наявність відмітки в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

• є держателями карток, що зазначені в Додатку 1 Правил програми «Cash’U CLUB», емітованих на підставі відповідного договору, укладеного з Банком, згідно умов якого клієнтом була отримана картка.

• є учасниками Програми «Cash’U CLUB» та дотримуються Правила програми «Cash’U CLUB».

3.2. Участь в Акції неповнолітніх осіб, осіб з обмеженою дієздатністю та недієздатних осіб здійснюється у відповідності з діючим законодавством України.

3.3. Обмеження на участь у Акції:

3.3.1. Не можуть бути Учасниками Акції:

• власники карток, за допомогою яких можуть здійснюватися операції по рахункам, за якими розпочато/ініційовано процедуру їх закриття, та/або за договорами, на підставі яких такі картки емітовано, наявна прострочена заборгованість клієнта перед Банком.

• власники карток, що не зазначені в Додатку 1 Правил програми «Cash’U CLUB».

• клієнти Банку, що не користуються мобільним додатком "Sense SuperApp" та не приймають участь в Програмі «Cash’U CLUB».

3.4. Організатор залишає за собою право формування остаточного списку Учасників Акції, згідно з умовами, визначеними у даному Розділі 3 Правил.

3.5. Право на участь у Акції не може бути уступлено/передано Учасником Акції третім особам.

4. УМОВИ УЧАСТІ У АКЦІЇ

4.1. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає всім вимогам Розділу 3 даних Правил, необхідно мати Картку Банку, що зазначена в Додатку 1 Правил програми «Cash’U CLUB» та зробити транзакцію на суму від двох гривень в торгівельно – сервісній мережі Партнера. Кількість транзакцій не обмежена.

4.2.1. Учасник Програми «Cash’U CLUB»отримує Кешбек від Банку на Бонусний рахунок.

4.2.2. Всі дані щодо розміру винагороди можуть бути змінені Банком та Партнером шляхом переговорів та підписанням відповідних договорів/додаткових угод.

4.2.3. Бонуси можуть бути використані Учасником згідно Правил програми «Cash’U CLUB».

4.2.4. Опція «Кешбек» доступна у разі участі Клієнта в Програмі «Cash’U CLUB», наявності Партнера в Додатку 1 даних Правил та після транзакції здійсненої клієнтом в торгово-сервісній мережі Партнера.

4.2.5. В момент, коли Учасник здійснює транзакцію в торгово-сервісній мережі Партнера— він тим самим підтверджує ознайомлення та свою згоду з цими Правилами.

4.2.6. Нарахування акційних Бонусів від Організатора Акції відбувається з моменту транзакції в мережі Партнера до завершення наступного місяця після місяця, в якому була здійснена транзакція.

4.3. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі умови Акції та відповідає умовам Розділу 3 даних Правил.

4.4. Заохочення надається Учасникам Акції за розрахунки в мережі Партнерів (відповідно до їх переліку у Додатку № 1 до Правил Акції), якщо Учасник виконав всі умови участі у Акції незалежно від обраних категорій підвищеного нарахування Бонусів в рамках Програми «Cash’U CLUB».

4.6. Нарахування Кешбеку здійснюється згідно Додатку 1 до Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції включає:

5.1.1. Заохочення-Кешбек розмір якого буде обраний Банком шляхом переговорів з Партнером Акції, та зарахований у вигляді Бонусів на Бонусний рахунок Учасника Акції від Організатора.

5.2. Оподаткування вартості Заохочення проводиться відповідно до чинного законодавства України та Правил Програми «Cash'U CLUB» Організатор, в якості податкового агента, проводить нарахування, утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору відповідно до Правил Програми Cash'U CLUB з отриманого Переможцем Акції Заохочення та направляє до відповідного податкового органу передбачене законом повідомлення щодо передачі Заохочення Переможцю Акції та утримані податок/збір.

5.3. Організатор Акції залишає за собою право змінити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

6. ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ

6.1. Інформування про умови Акції згідно даним Правилам здійснюється наступним чином:

6.1.1. шляхом їх розміщення на Інтернет - сайті www.alfabank.ua та/ або;

6.1.2. шляхом їх розміщення на Інтернет - сайті www.cashuclub.com.ua та/ або;

6.1.3. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до контакт-центру Банку та/ або;

6.1.4. шляхом надання відповідної інформації при зверненні клієнта до працівника відділення Банку та/ або;

6.1.5. шляхом їх розміщення у відділеннях Банку та/ або;

6.1.6. шляхом їх розміщення у Системі МАБ та/ або;

6.1.7. шляхом надсилання sms-повідомлень та інших повідомлень відповідно до положень договорів, укладених з Банком згідно з пунктом 3.1 даних Правил та/ або;

6.1.8. шляхом їх розміщення у соціальних мережах Facebook та Instagram.

6.2. Дані Правила, а також передбачена пунктом 6.1. даних Правил інформація можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції шляхом їх затвердження Організатором та інформування будь-яким із способів, зазначених у пункті 6.1. даних Правил.

7. ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

7.1. Учасники Акції, які відповідають вимогам пункту 3.1. даних Правил та виконали умови пункту 4.1. даних Правил, автоматично стають учасниками Акції та мають можливість отримати Кешбек на Бонусний рахунок.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСНИКОМ АКЦІЇ

8.1. Надання інформації про Кешбек Учасникам Акції, які виконали умови пункту 4.1. цих Правил, проводиться в період, вказаний в пункті 2.3. цих Правил.

8.2. Учасник Акції може отримати інформації про Бонуси, нараховані в період Акції в мобільному додатку "Sense SuperApp" та згідно Розділу 4 даних Правил.

8.3. Надання Організатором акційних Бонусів Клієнту відбувається у відповідності до п. 4.2.6. цих Правил.

8.4. Використання Бонусів Клієнтом можливо у відповідності до Правил програми «Cash'U CLUB».

8.5. Заохочення отримує лише той учасник Акції, який має право на його отримання згідно з умовами цих Правил і виключно у порядку, встановленому цими Правилами.

8.6. Організатор та Партнер Акції не відповідає за будь-які витрати учасника Акції, пов’язані з отриманням та подальшим використанням Заохочення і не відшкодовує таких витрат.

8.7. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочення Учасником Акції після його отримання.

8.8. Ці правила жодним чином не порушують прав та свобод Учасників Акції.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

9.1. Права Учасника Акції:

9.1.1. Ознайомитися з Правилами.

9.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

9.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку.

9.2. Обов’язки Учасника Акції:

9.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

10. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ТА ПАРТНЕРА АКЦІЇ, ЇХ ОБМЕЖЕННЯ

10.1. Обов’язки Організатора:

10.1.1. Здійснити надання Заохочення за Акцією Учаснику Акції відповідно до цих Правил.

10.1.2. Нарахувати акційні бонуси Учасникам Акції згідно Правил програми «Cash'U CLUB», у разі виконання п. 4.1. умов Акції.

10.2. Права Організатора:

10.2.1. Відмовити у наданні Заохочення за Акцією учасникам Акції у випадку недотримання ними умов цих Правил.

10.3. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

10.4. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення за Акцією. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. Рішення Організатора Акції щодо визначення Учасників Акції є остаточними і не підлягають оскарженню.

10.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність наданої Учасниками Акції інформації, в т.ч. контактної інформації для зв'язку з ними.

10.6. Будь-які претензії Учасника Акції з приводу п.10.3-10.5 не приймаються і не розглядаються Організатором.

10.7. Обов’язки Партнера:

10.7.1. Здійснити виплату винагороди Організатору згідно умов договору про співробітництво між Організатором та Партнером, у строки дії Акції.

10.8. Права Партнера:

10.9. Партнер Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в т.ч. оголошення війни, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Партнера обставин. Факт дії таких обставин повинен бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Заохочення за Акцією не надається Учаснику Акції у випадках, передбачених Правилами.

11.2. Рішення Організатора з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

11.3. Організатор залишає за собою право достроково припинити (скасувати), зупиняти проведення Акції та змінювати дані Правила та Додатки до нього.

11.4. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори або в будь-який інший спосіб не контактувати з Учасниками Акції.

11.5. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними, в тому числі, але не виключно, свою згоду на отримання інформації про умови Акції від Організатора та від Партнера за Акцією на умовах та в порядку, визначених цими Правилами. Випадок невиконання умов даних Правил вважається відмовою від участі в Акції.

11.6. Отримання інформації про Заохочення, зазначені в пункті 5.1. даних Правил, допускається лише особою, яка відповідно до даних Правил Акції та Правил Програми «Cash’U CLUB» отримала Заохочення. Якщо Учасник Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (в т.ч. не встановлено мобільний додаток "Sense SuperApp" або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно, або тощо) не має можливості отримати інформацію про Заохочення, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

11.7. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції скористатись наданим йому Заохоченням Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Заохочення Акції.

11.8. Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та інформування шляхом, зазначеним у п. 6.1. даних Правил.

11.9. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з нарахуванням підвищених бонусів в рамках Акції, а також у зв'язку з іншими питаннями, що виникають в процесі здійснення прав і несення зобов'язань, визначених цими Правилами, Учасник Акції звертається в Контакт центр Альфа-Банк.

12.2. Організатор розглядає спірні питання, пов'язані з нарахуванням акційних бонусів в рамках Акції, а також у зв'язку з іншими питаннями, що виникають в процесі здійснення прав і несення зобов'язань, визначених цими Правилами, строком не більше 3 (трьох) місяців з дати завершення Акції.

12.3. Учасник Акції, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру щодо Акції будь-яким каналом зв’язку.

12.4. Організатор не відшкодовує і не компенсує збитки, будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасників в зв'язку з участю в Акції.

12.5. Організатор не несе відповідальності за помилки / збої при передачі даних через Інтернет з причин, незалежних від Організатора.

12.6. У випадках, встановлених Податковим кодексом України, при отриманні будь-яких доходів від проведення Акції Організатор несе персональну відповідальність за виконання податкових зобов'язань, сплату всіх застосованих податків та інших існуючих обов'язкових платежів, зборів і мит.

13. РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Організаційно-правова форма: АТ «АЛЬФА-БАНК»

МФО 300346, ЕГРПОУ 23494714,

Ліцензія НБУ №61 від 05.10.2011 р.

Офіційний сайт — http://www.alfabank.ua/

Сайт Програми лояльності — http://cashuclub.com.ua/

Адреса місцезнаходження: м. Київ, 03150, вул. Велика Васильківська, 100

Номери телефонів Контакт центру:

безкоштовно з мобільного: 3530

для дзвінків по всій території України: +38 044 494 01 01,

для дзвінків з-за кордону +38 (0462) 616 111.

ДОДАТОК № 1 до Правил

«Загальні умови щодо Акції «Отримай більше»

Відображення Акції

В мобільному додатку "Sense SuperApp" та/або іншими каналами комунікацій з клієнтами

Прийняття участі

Автоматично

Термін дії

Безстроковий

Вартість участі

Безкоштовно

Партнери Акції:

Назва Партнера, його торгової марки або бренду (за наявності)

Відсоток нарахування акційних бонусів у партнера

Період нарахування бонусів учаснику Акції

Адреси

Особливі умови для учасників акції, надані партнером

Група компаній партнера*

ТМ Аптека Доброго Дня

Кешбек 5% від суми транзакції клієнтів в мережі партнера

З 01/10/2022 по 31/10/2022 року. З моменту транзакції в мережі партнера до завершення наступного місяця після місяця транзакції

https://www.add.ua/

Умови діють з 01/09/2022 до 31/10/2022 включно за оплату карткою, що є учасником програми винагород. Кешбек 5% автоматично нараховується за оплату виключно в офлайн-аптеках партнера. Обмеження щодо нарахування бонусів Cash'U відсутні.
* 1. ПП "АПТЕКА АРОНІЯ" ЄДРПОУ: 36450032; 2. ПП "МЕДИКО" ЄДРПОУ: 35383065; 3. ПП "ФАРМАБЕНЕ" ЄДРПОУ: 34398856; 4. ТОВ "ЄВРОФАРМАЦІЯ" ЄДРПОУ: 39631079; 5. ТОВ "АПТЕКА 7" ЄДРПОУ: 35315346; 6. ТОВ "АПТЕКА №1 ТРАНСФАРМ" ЄДРПОУ: 32799279; 7. ТОВ "АПТЕКА №22" ЄДРПОУ: 23932686; 8. ТОВ "АПТЕКА №338" ЄДРПОУ: 24447303; 9. ТОВ "АПТЕКА №418" ЄДРПОУ: 24445830; 10. ТОВ "АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ" ЄДРПОУ: 39196410; 11. ТОВ "АПТЕКА МІРРА" ЄДРПОУ: 36865664; 12. ТОВ "Асторія-Фарм" ЄДРПОУ: 38833236; 13. ТОВ "ЗАЛІЗНИЧНА АПТЕКА" ЄДРПОУ: 39531957; 14. ТОВ "ЗІРКА ФАРМАЦЕВТИКИ" ЄДРПОУ: 43001128; 15. ТОВ "МЕДІКАЛ СТРІТ" ЄДРПОУ: 37512932; 16. ТОВ "ФАРМА-СІТІ" ЄДРПОУ: 33444314; 17. ТОВ "ФАРМАСТОР" ЄДРПОУ: 34048360; 18. ТОВ "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНСЬКІ ЛІКИ" ЄДРПОУ: 39408271; 19. ТОВ "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БІОКОН" ЄДРПОУ: 34539443.